akkordskala

Akkordskala

Akkordskala-app

<alert type=«success» icon=«glyphicon glyphicon-user» dismiss=«true»> Kan åpnes i eget vindu | Se eksempler på grep nedenfor for de vanligste durtoneartene.</alert>

En akkordskala består av de akkorder du kan hente ut av en gitt skala. Dur- og mollskalaer har syv skalatrinn. Det gir da en akkordskala på syv akkorder.

Eksempel: F-dur har følgende skalatoner: f, g, a, bb, c, d og e:

<imgcaption skala1| F-durskalaen, med skalatrinn angitt med romertall> F-durskalaen med skalatrinn i romertall, og notenavn </imgcaption>

Akkordene bygges med tre eller flere toner fra skalaen, og annenhver skalatone oppover. Det kalles gjerne ters-stabler - det er et intervallet på en ters - mellom annenhver tone i skalaen.

For treklanger får vi da følgende akkorder i F-dur: <imgcaption skala2| F-durskalaen harmonisert med treklanger> Akkordskala med treklanger i F-dur </imgcaption>

Hvordan skal vi så besifre akkordene?

Vi kan gjøre det ved å finne ut om intervallene mellom akkordtonene er små eller store terser.

Hvis den første tersen er liten, så blir akkorden en mollakkord. Hvis den først og den andre er en liten ters får vi en forminsket treklang (dim).

En annen måte å besifre er å ta utgangspunkt i det forhold at vi vet hva slags akkorder vi alltid får på hvert skalatrinn.

I dur vil første, fjerde og femte trinn alltid være en durakkord. Andre, tredje og sjette trinn vil alltid være en mollakkorder. Og syvende trinn vil det være en mollaakkord med liten kvint (b5), være seg en forminsket akkord (VIIdim) for treklanger, VIIm7b5 for fireklanger, VIIm9b5 for femklanger.

Skalatrinn I II III IV V VI VII
akkordtype durakkord mollakkord mollakkord durakkord durakkord mollakkord dim (forminsket treklang)
treklanger i F-dur F Gm Am Bb C Dm Edim

De besifrede treklangene i F-dur ser da slik ut: <imgcaption skala3| Besifring av F-durskalaen harmonisert treklanger> Besifret akkordskala med treklanger i F-dur </imgcaption>

Med gitargrep kan treklangene i F-dur da for eksempel se slik ut:

<imgcaption skala4| F-durskalaen harmonisert med treklanger. Gitargrep> Akkordskala i F-dur med besifrede treklanger og vanlige gitargrep </imgcaption>

Her er en tabell som viser mer i detalj hvordan akkorder bygges fra durskalaen.

F-durskalaen FGABbCDEFGABbCD Harmonisk funksjon
F F A C I
Gm G Bb D ii
Am A C E iii
Bb Bb D F IV
C C E G V
Dm D F A Vi
Edim E G Bb Vii
F F A C I
Gm G Bb D ii
Intervaller1234 5671234 56

Legg merke til at hver andre akkord i akkordskalaen har to felles akkordtoner (mer om det nedenfor).

F-durskalaen harmonisert med fireklanger. Her får vi stor septim (besifres «maj7») på første og fjerde skalatrinn, og ellers liten septim (b7, besifres med «7»).

<imgcaption skala5| F-durskalaen harmonisert med fireklanger. Gitargrep> Akkordskala i F-dur med besifrede fireklanger og vanlige gitargrep </imgcaption>

F-durskalaen FGABbCDEFGABbCDEF Harmonisk funksjon
Fmaj7 F A C E I
Gm7 G Bb D F ii
Am7 A C E G iii
Bbmaj7 Bb D F A IV
C7 C E G Bb V
Dm7 D F A C Vi
Em7b5 E G Bb D Vii
Fmaj7 F A C E I
Gm7 G Bb D F ii
Intervaller123456712345671

Hvordan husker du hvilke toner som inngår i en akkord. En ting er å huske at det er annenhver tone i skalaen.

En annen teknikk er å lage melodiske sekvenser fra skalaen og synge dem til de sitter. Nyttig for øret: C-E-G-G-E-C D-F-A-A-F-D E-G-B-B-E-G G-H-D-D-H-G A-C-E-E-C-A B-D-F-F-D-B

Fellestoner (i to akkorder i en akkordprogresjon) kan betraktes som toner som forbinder den ene akkorden med den andre.

Studer tabellen over ser du at treklanger i ters-avstand har to toner felles, enten du går en ters ned eller opp. Sagt med andre ord: annenhver treklang i en akkordskala har to felles toner. Det samme prinsippet om fellestoner gjelder for to fireklang i ters-avstand. De har tre toner felles.

Eksempel: Hvis du harmoniserer f-durskalaen med treklanger, får du akkordene F-Gm-Am-Hb-C-Dm-Edim-F. Ok. La os da føre inn annenhver akkord i F-dur oppover gitarhalsen.

   I       iii     V       vii      ii
 |<--F-->|    |<--Am->|  |<--C-->|  |<---Edim-->|  |<--Gm->|
 |    |    |    |  |    |  |      |  |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|---|---|
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|---|
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     | 3    5   | 7    9 |     12  |   15  | 17
     |        |      |        |      |
     |<------------->|<--------->|<------------->|<--------->|
       stor ters  liten ter   stor ters  liten ters

Hvis du går fra F til Am, finner du at de har tonene A og C felles. Tonen F er unik for F-en, mens E er unik for Am. Hvis du går fra Am til C, så finner du at de har tonene C og E til felles, mens A er unik for Am, mens G er unik for C.

Så er spørsmålet hvor blir det av den unike tonen fra en til en annen akkord?

Ta overgangen mellom C-A-F til A-C-E. Legg merke til at tonen F befinner seg ett bånd fra E.

 <----F---->   <----Am--->
|---|---|---|---|---|---|---|
|-C-|---|---|---|-E-|---|---|
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7

Det betyr at du enkelt kan gjøre om en F til en Am og omvendt, ved bare å flytte tonen E ett bånd ned eller opp.

 <----Am--->   <----F---->
|---|---|---|---|---|---|---|
|-C-|---|---|---|---|-F-|---|
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|
|---|-E-|---|---|---|---|-A-|
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7

Du vil finne at den overskytende tonen altid befinner seg ett eller to bånd unna den unike tonen i hver av akkordene.

Ved å flytte bare en tone fra annenhver akkord i en akkordskala, så finner du akkordenes inversjoner

               
 <----Am---->  <----Am----> 
 |---|---|---|---|---|---|---|
 |-C-|---|---|---|-E-|---|---|
 |---|-A-|---|---|-C-|---|---|
 |---|-E-|---|---|---|---|-A-|
 |---|---|---|---|---|---|---|
 |---|---|---|---|---|---|---|
       3    5    7
               
 <----F---->   <----F----> 
 |---|---|---|---|---|---|---|
 |-C-|---|---|---|---|-F-|---|
 |---|-A-|---|---|-C-|---|---|
 |---|---|-F-|---|---|---|-A-|
 |---|---|---|---|---|---|---|
 |---|---|---|---|---|---|---|
       3    5    7

En treklang har tre toner og dermed tre inversjoner. Du kan finne alle inversjonene av tonene på samme måte som over.

Vi ser at I-akkorden F og V-akkorden C har en tone felles, nemlig C. Så for å forandre en V-akkorden til en inversjon av en I-akkord, trenger vi å flytte på to toner. Vi har allerede gjort om iii-akkorden til en I-akkord ved å flyttet på en enkelt tone ett eneste bånd.

   I       iii      V 
 <---F--->   <---Am--->  |<---C---> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---|
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---|
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     | 3    5   | 7    9 | 
     

Så la oss flytte E til F i både iii-akkorden Am, og V-akkorden C, og se hva vi får.

   I        I     Csus4
 <---F--->   <----F--->   Fsus2  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|---|-F-|---|-G-|---|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|---|-F-| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9
    

Ved å flytte E til F i en C-akkord får vi en Csus4 eller en Fsus2. I sus4-akkorder er tersen - den tonen som avgjør om en akkord er dur (3) eller moll (b3) - flyttet opp til en ren kvint (4). Og omvendt gjelder det for en sus2-akkord at der er tersen flyttet ned til en stor sekund (2). En Csus4 = Fsus2.

Så hva må du flytte for å gjøre om en Csus4 eller Fsus2 til en F. Jo flytter du G-en opp ett bånd, får du en Fm. Flytter du den ett hakk til, så har du en F-durakkord

F-durtreklangens tre inversjoner:

   I        I        I  
 <---F--->   <----F--->     <F> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|---|-F-|---|---|---|-A-| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|---|-F-| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9
      

Dette mønstret gjelder for alle durtreklanger. Flytter du samme mønstret opp to bånd, så finner du en G osv. Det gjelder bare å passe på hva som er grunntonen (1) i hver av inversjonene.

     <---G--->   <----G--->     <G>
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Se CAGED- for å se hvordan du enkelt kan bygger ut inversjonene av durtreklanger til barre-akkorder.

For å finne inversjonene til molltreklangen Gm, gjør vi på samme måte. Vi tar annenhver akkord i akkordskalaen.

       ii     IV        vi
      <--Gm-->  <--Bb--->    <---Dm--->
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-D-|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|---|
|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|---|-F-|---|---|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Vi gjør først om Hb til Gm som over, ved å flytte F-en til den tonen som mangler, nemlig den neste skalatonen, G. Vi flytter også F til G i akkorden Dm, og får da en Dsus4 = Gsus2

       ii     ii       Dsus4
      <--Gm-->  <--Gm--->    <--Gsus2-->
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|-A-|---|---|---|
|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Endelig gjør vi om Dsus4 = Gsus2 til en Gm, ved å flytte den unike tonen A opp til den som mangler fra den forrige, nemlig Hb.

       ii     ii         ii
      <--Gm-->  <--Gm--->     <--Gm-->
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|
|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Bb|---|---|---|-D-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Se CAGED- for hvordan du bygger ut barre-akkorder og skalaer fra disse inversjonene.

Durskalaen harmonisert med treklanger:

Skalatrinn I ii iii IV V vi vii
B-durskalaen B C#m D#m E F# G#m A#dim
E-durskalaen E F#m G#m A B C#m D#dim
A-durskalaen A Bm C#m D E F#m G#dim
D-durskalaen D Em F#m G A Bm C#dim
G-durskalaen G Am Bm C D Em F#dim
C-durskalaen C Dm Em F G Am Bdim
F-durskalaen F Gm Am Bb C Dm Edim
Bb-durskalaen Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Eb-durskalaen Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Ab-durskalaen Ab Bbm Cm Db Eb Fm Gdim
Db-durskalaen Db Ebm Fm Gb Ab Bbm Cdim
Gb-durskalaen Gb Abm Bbm Cb Db Ebm Fdim
Harmonisk funksjon Tonikasupertonikamediantsubdominantdominantsubmediantsubtonika

Eksempler på akkorder

<imgcaption skala6| Skalaene B-dur, E-dur, A-dur og D-dur harmonisert med treklanger. Det er her valgt fireklanger på femte og syvende trinn> akkordskala med treklanger i b-dur, e-dur, a-dur og d-dur med tabulutur og grep </imgcaption>

<imgcaption skala7| Skalaene G-dur, C-dur, F-dur og Bb-dur harmonisert med treklanger. Det er her valgt fireklanger på femte og syvende trinn> akkordskala med treklanger i g-dur, c-dur, f-dur og bb-dur med tabulutur og grep </imgcaption>

<imgcaption skala8| Skalaene Eb-dur, Ab-dur, Db-dur og F#-dur harmonisert med treklanger. Merk fireklanger på femte og syvende trinn> akkordskala med treklanger i eb-dur, ab-dur, db-dur og F#-dur med tabulutur og grep </imgcaption>

Fortsettelse følger

Harmonisert fireklanger i dur

Skalatrinn I ii iii IV V vi vii
B-durskalaen Bmaj7 C#m7 D#m7 Emaj7 F#7 G#m7 A#m7b5
E-durskalaen Emaj7 F#m7 G#m7 Amaj7 B7 C#m7 D#m7b5
A-durskalaen Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 E7 F#m7 G#m7b5
D-durskalaen Dmaj7 Em7 F#m7 Gmaj7 A7 Bm7 C#m7b5
G-durskalaen Gmaj7 Am7 Bm7 Cmaj7 D7 Em7 F#m7b5
C-durskalaen Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7b5
F-durskalaen Fmaj7 Gm7 Am7 Bbmaj7 C7 Dm7 Em7b5
Bb-durskalaen Bbmaj7 Cm7 Dm7 Ebmaj7 F7 Gm7 Am7b5
Eb-durskalaen Ebmaj7 Fm7 Gm7 Abmaj7 Bb7 Cm7 Dm7b5
Ab-durskalaen Abmaj7 Bbm7 Cm7 Dbmaj7 Eb7 Fm7 Gm7b5
Db-durskalaen Dbmaj7 Ebm7 Fm7 Gbmaj7 Ab7 Bbm7 Cm7b5
Gb-durskalaen Gbmaj7 Abm7 Bbm7 Cbmaj7 Db7 Ebm7 Fm7b5
Harmonisk funksjon Tonikasupertonikamediantsubdominantdominantsubmediantsubtonika
 • akkordskala.txt
 • Sist endret: 7 år siden
 • av admin