akkorder:treklanger

Treklang

En treklang er en akkord som grovt sett består av tre toner, og i strengere forstand av grunntone, ters og kvint. I streng forstand har altså en treklangs akkordtoner tersavstand. I C vil da en treklang ha tonen C som grunntone. Vi har en eller annen E som ters - dvs. enten en liten ters (Eb / b3) eller en stor ters (E / 3). Og vi har en eller annen G som kvint. Det kan være forminsket kvint (Gb / b5), en ren kvint (G / 5) eller en forstørret kvint (G# / #5).

Men på denne siden tar vi også med treklanger med suspendert ters, såkalte sus-akkorder - dvs. hvor tersen enten er flyttet opp til neste tone. Med C som grunntonen suspenderes da en eller annen E til tonen F (ren kvart). Det blir da en Csus4. Eller tersen kan suspenderes en tone ned, slik at man går fra en eller annen E, til D (stor sekund).

En treklang har to omvendinger. Omvending har du når den tonen som er lavest (bass) er flyttet opp en oktav. Så dermed har vi da akkorden i grunnstilling (C-E-G), første omvending (kalles også sekstakkord ), og annen omvending.

I grunnstilling er grunntonen i bassen. I 1. omvending har vi tersen (3 eller b3) i bassen. I 2. omvending har vi kvinten (b5, 5 eller #5) i bassen.

Besifring Navn Grunnstilling 1. omvending 2. omvending
C durtreklang C-E-G E-G-C G-C-E
Cm molltreklang C-Eb-G Eb-G-C G-C-Eb
Cdim forminsket treklang C-Eb-Gb Eb-Gb-C Gb-C-Eb
Caug forstørret treklang C-E-G# E-G#-C G#-C-E
Cb5 durtreklang med forminsket kvint C-E-Gb E-Gb-C Gb-C-E
Csus4 Treklang med suspendert til ren kvart C-F-G F-G-C G-C-F
Csus2 Treklang med suspendert til stor sekund C-D-G D-G-C G-C-D

Hvorfor er det nyttig å mestre treklangenes omvendinger?

Det ultimate er selvfølgelig at du straks kan høre hvilken omvending en akkord du hører er i, slik at du straks kan spille den på ditt instrument.

Men før du kommer dit er det visuelt ved gitaren som instrument nyttig å ha med seg. Du kan kjenne igjen omvendingene på på avstanden mellom tone.

Her ser du at i grunnstilling er avstanden fra nederst til øverste tone en ren kvint. En stor ters fra første andre akkordtone , og en liten ters fra andre til tredje.

Legg merke til at i 1. omvending er det en liten ters (b3) mellom første og andre.

En ren kvart (4) mellom andre og tredje.

Og en liten sekst (b6) mellom nederste og øverste tone.

Så når du for eksempel spiller en treklang i dur, der det ytterste intervallet er en liten sekst, så vet du at når du skal flytte det ned langs gitarhalsen til, så må det ytre intervallet være ren kvint.

Hva blir det ytre intervallet være når du flytte opp langs gitarhalsen fra 1. til 2. omvending?

Her ser du at du har en stor sekst (6) mellom nederste og øverste akkordtone. En ren kvart fra første til andre, og en stor ters (3) fra den andre til den tredje akkordtonen.

c-dur-treklanger-med-omvendinger-og-intervaller.pdf

Mao. at avstanden fra nederst til øverst forandrer seg med en halvtone fra onvending til omvending når du flytter akkorden til neste omvending oppover (5-b6-6), og omvendt når du flytter til neste omvending nedover fra 5-6-b6.

Så spiller du en durtreklang der avstanden er en kvint, så vet du at for neste omvending oppover gitarhalsen, der må avstanden være en liten sekst, mens neste nedover må være en stor sekst.

dur-treklanger-med-omvendinger-og-intervallomfang.pdf

Intervallene i en durtreklang i grunnstilling er definert ved en stor ters fra C til E og en liten ters fra E til G. Avstanden fra C til G er en ren kvint.

I første omvending blir avstanden E til G en liten ters, mens avstanden fra G til C er en ren kvart. Og legg videre merke til at avstanden fra E til C ikke er en kvint, men en liten sekst!

MERK! Intervallene i en durtreklang og dens omvendinger
Grunnstilling C-E-G C-E = stor ters E-G = liten ters C--G = ren kvint
1. omvending E-G-C E-G = liten ters G-C = ren kvart E-C = liten sekst
2. omvending G-C-E G-C = ren kvart C-E = stor ters G-E = stor sekst

Merk at enhver treklang ikke bare har to omvendinger, men at hver omvending kan på gitar har tre forskjellige grep, avhengig av hvilke strenger du setter akkorden på.

De to lyseste strengene er stemt en halvtone opp i forhold til de fire laveste. Det er derfor samme omvending gir fire forskjellige grep på gitar. På et piano vil det bare være ett grep for en bestemt omvending av en akkord.

Nedenfor finner du alle ovennevnte treklanger i C og alle de fire måtene de kan spilles på.

Først ser du standard gitargrep for akkordene (det er ikke det viktige her, det kan du bare kaste et raskt blikk på). Under dem finner du notene, og deretter de fire forskjellige måtene å spille hver omvending (det viktige) i gitartabulatur, av de samme notene.

Det er viktig å få treklangene i alle deres former inn i fingrene. Som du ser blir det forskjellige grep for samme omvending av samme treklang, når de to lyseste strengene er med i bildet.

Og for gehøret er det viktig å legge merke til forskjellen i hvordan akkordene lyder ikke bare i grunnstilling, men også hvordan de lyder i sine omvendinger. Et tips i så måte er å spille dem harmonisk og så synge dem melodisk.

Noter og intervaller på gitar

Tersstabel

En treklang er en akkord med tre toner i tersavstand. Akkorder bygges vanligvis ved å ta annenhver tone fra de forskjellige trinnene i en skala. Man kan på den måten hente ut treklanger, fireklanger osv. fra en skala.

Akkordene i C-dur funnet ved stabling av tersene i skalaen, fra det enkelte skalatrinn

Denne måten å bygge akkorder på kalles «tersstabling»1). De fremstår på notearket som stabler av terser.

Fire grunntreklanger: dur, moll, dim og aug

Som du ser av bildet over, finner du tre første typene grunntreklanger i C-dur.

 1. Durtreklanger - C, F og G - på 1., 4., og 5. trinn i skalaen.
 2. Molltreklanger - Dm, Em og Am - på 2., 3., og 6. trinn.
 3. Forminsket treklang - Bdim - på 7. trinn.
 4. Forstørret treklang - Caug - på 3. trinn i A harmonisk og melodisk moll.

A-mollskalaen har de samme akkordene som C-durskalaen.

Men i A harmonisk moll (hevet syvende trinn) og A melodisk moll (hevet sjette og syvende trinn) finner vi helt andre akkorder, og også en forstørret treklang (Caug) på tredje trinn.

Akkordene fra skalaene A-moll, A harmonisk moll og A melodisk moll

En C-durtreklang består for eksempel av notene C, E og G. Avstanden mellom C og E er en stor ters. Durtreklanger kalles derfor også stor treklang. Avstanden mellom E og G er en liten ters. Mer om det nedenfor.

Gitarister har den fordel at de grafisk kan se layouten et intervall får på gitarhalsen. Nedenfor ser du avstanden fra C til E. Og slik vil forholdet mellom enhver stor ters bli på gitaren (såfremt den er stemt på vanlig måte).

Intervallet fra c til e på gitarhalsen. Slik ser det ut for alle store terser.


Slik ser en liten ters ut på gitarhalsen - avstanden fra C til Eb.

intervallet fra c til eb på gitarhalsen. Slik er alltid forholdet mellom små terser på gitaren.


Sammenlign de to bildene, og merk deg forskjellen nøye.

Treklanger og andre akkorder kan også defineres på en annen måten, nemlig ved å se på akkordtonenes avstand fra grunntonen. Slik består en treklang av en grunntone, en ters (b3 eller 3) og en kvint (forminsket kvint b5, kvint 5, eller forstørret kvint #5). I en C-durtreklang er for eksempel avstanden fra C til E en stor ters (3), mens avstanden fra C til G er en liten ters (b3).

En tredje måte å se det treklanger og andre akkorder på, er å betraktes dem som hentet fra annehver tone i skalaer - avstanden mellom annehver tone i en (diatonisk /7-tone-) skala er en ters.

Slik har C-durskalaen følgende syv skalatrinn: C, D, E, F, G, A, B2).

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-B-|-C-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     C<------3------>E<---b3---->G<------3------>B
         D<---b3---->F<------3------>A<----b3--->C

Hvis du annenhver tone fra hvert trinn i skalaen oppover, så får du følgende treklanger:

C-E-G = C  
D-F-A = Dm 
E-G-B = Em 
F-A-C = F  
G-B-D = G  
A-C-E = Am 
B-D-F = Bdim
      C   Dm    Em F    G    Am   Bdim 
 |-----------------------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------------------|
 |---------1-------2-------4---5-------7--------9------10----|
 |---------2-------3-------5---7-------9-------10------12----|
 |---------3-------5-------7---8------10-------12------14----|
 |-----------------------------------------------------------|

Hvordan avgjør du her hva som er dyr og moll? Legg merke til forskjellen i avstanden mellom tersen i treklangene. Hvis den er liten ters først, så er det en mollakkord (som Dm). Er den stor, så er det en durakkord som C:

Siden da terser kan være små (b3) eller stor (3) har vi flere typer treklanger3):

 1. Moll: liten ters + stor ters. Eller mao: grunntone (1), liten ters (b3), og kvint (5): 1-b3-5. Fra andre skalatrinn i C-durskalaen finner vi akkorden Dm: D-F-A
 2. Dur: stor ters + liten ters. Mao: grunntone, stor ters (3), og kvint: 1-3-5. Fra første trinn i C-durskalaen finner vi akkorden C: C-E-G
 3. Dim (av eng. diminished - forminsket): liten ters + liten ters. Mao: grunntone, liten ters, og forminsket kvint (b5): 1-b3-b5. Fra 7 trinn i C-durskalen finner vi Hdim: H-D-F. Dim-akkorder blir ofte skrevet slik: Hº
 4. Aug (av eng. augmented - forstørret): stor ters + stor ters. Mao: grunntone, stor ters, og forstørret kvint (#5): 1-3-#5. Det er ingen forstørret akkord i C-durskalaen. Men du finner den i mange andre skalaer som melodisk og harmonisk moll 4)

Øvelse:

Det kan lønne seg å øve inn de forskjellige treklangene på en enkelt streng, og spill dem i en fem minutters tid slik at du får dem inn i øret, og så spille dem over hele gitarhalsen.

Dim (forminsket treklang) på én streng:

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|--1-|----|----|-b3-|----|----|-b5-|----|----|----|
  |       |       |
  |<-liten ters->|<-liten ters->|

Moll-treklang på én streng:

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|--1-|----|----|-b3-|----|----|----|--5-|----|----|
  |       |          |
  |<-liten ters->|<----stor ters---->|

Dur-treklang på én streng:

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|--1-|----|----|----|--3-|----|----|--5-|----|----|
  |          |       |
  |<----stor ters---->|<-liten ters->|

Aug-treklang på en streng:

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|--1-|----|----|----|--3-|----|----|----|-#5-|----|
  |          |          |
  |<----stor ters---->|<----stor ters---->|

Treklanger på gitarhalsen Her er en oversikt de fire treklangenes intervallavstander fordelt på gitarhalsen.

Cdim C-Eb-Gb

e|---|-b5|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
H|-1-|---|---|-b3|---|---|-b5|---|---|---|---|---|-1-|
G|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|-b5|---|---|
D|-b3|---|---|-b5|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|
A|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|-b5|---|---|---|---|
E|---|-b5|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
      3    5    7    9      12 

Cm (C-Eb-G) - C-molltreklangens noter fordelt på gitarhalsen

e|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
H|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
5|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|
D|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|
A|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|
E|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
      3    5    7    9      12 

C (C-E-G) -dvs. C-durtreklangens noter fordelt på gitarhalsen

3|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|
H|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
5|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|
D|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|
A|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|
3|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|
      3    5    7    9      12 

Caug (C-E-Ab) - C-augtreklangens noter fordelt på gitarhalsen

3|---|---|---|-#5|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|
H|-1-|---|---|---|-3-|---|---|---|-#5|---|---|---|-1-|
G|-#5|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|---|-#5|
D|---|-3-|---|---|---|-#5|---|---|---|-1-|---|---|---|
A|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|---|-#5|---|---|
3|---|---|---|-#5|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|
      3    5    7    9      12 

NB! dette er ikke vanlige grep, og det er ikke meningen at du skal spille annet enn deler av disse samtidig, som vist i tabulaturet.

De enkleste akkordene er altså treklanger. De består av 3 toner med tersavstand. Siden tersavstanden enten er liten (b3) eller stor (3), er det fire mulige treklanger som nevnt over.

Øvelse: Til høyre ser du de fire treklangene med utgangspunkt i C på 6. streng, 8 bånd. Ved å spille denne øvelsen, spiller du da de respektive treklangen med 1. og 2 omvending (inversjon):

Syng noten når du spiller dem:

C: C-E-G; E-G-E; G-C-E Cm: C-Eb-G; Eb-G-C; G-C-Eb Caug: C-E-G#; E-G#-C; G#-C-E Cdim: C-Eb-Gb; Eb-Gb-C; Gb-C-Eb;

Spill dem oppover og nedover. Og øv på å høre forskjellen på dem, på om du spiller en omvending og hvilken omvending, og på hva slags treklang du spiller. Få gjerne en kamerat til å spille dem for deg, og sjekk om du klarer å identifisere de. Det er forøvrig også godt trenging både for fingre og øre å øve på å finne igjen alle disse treklangene over alt på gitarhalsen, og spille dem i alle tolv tonearter. Treklanger er grunnlaget for all akkordspilling. Så der må det ikke være noen huller i din kunnskap.

Nedenfor ser du en tabell som viser intervallforholdet mellom tonene i de tre treklangene. Det spesielle er altså at mollakkorden har en b3, aug-akkordene en #5, og dim-akkordene både b3 og b5:

Treklang formel tersstabler intervaller fra grunntonen Eksempel Besifring
Dur 1-3-5 3 + b3 3 + 5 C-E-G C, CM, Cma, Cmaj
Moll 1-b3-5 b3 + 3 b3 + 5 C-E♭-G Cm, Cmi, Cmin
Forstørret 1-3-#5 3 + 3 3 + #5 (forstørret kvint) C-E-G# Caug, C+, C+
Forminsket 1-b3-b5 b3 + b3 b3 + b5 (forminsket kvint) C-E♭-G♭ Cdim, Cm(♭5), Cº
   F   Fm  Faug  Fdim  
|-------------------------------|
|----1-----1------3------0------|
|----2-----1------2------1------|
|----3-----3------3------3------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Konsonerende treklanger

  Moll = liten ters + kvint       Dur = stor ters + kvint 
  Intervaller: 1 b3 5          Intervaller: 1 3 5 
  Tersstabler: b3 + 3          Tersstabler: 3 + b3
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||----|--5-|----|----|----|E      ||----|--5-|----|----|----|E
 ||----|----|-b3-|----|----|C      ||----|----|----|--3-|----|Db/C#
 ||----|----|----|----|--1-|A      ||----|----|----|----|--1-|A

Dissonerende treklanger:

  Dim = liten ters + forminsket kvint   Aug = stor ters + forstørret kvint
  Intervaller: 1 b3 b5          Intervaller: 1 3 #5
  Tersstabler: b3 + b3          Tersstabler: 3 + 3
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||----|----|----|----|----|       ||----|----|----|----|----|
 ||-b5-|----|----|----|----|Eb      ||----|----|-#5-|----|----|F
 ||----|----|-b3-|----|----|C      ||----|----|----|--3-|----|Db/C#
 ||----|----|----|----|--1-|A      ||----|----|----|----|--1-|A

Merk at det følgende ikke er en fullstendig oversikt over alle intervallene. Men det gir deg en pekepin om hvor du finner de forskjellige intervallene i en treklang, når du går utfra en grunntone på de laveste strengene.

 Når grunntonen er på 6. streng? (her 5. bånd)
 --|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|----|-b3-|--3-|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|-b3-|--3-|----|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|----|--1-|----|----|-b3-|--3-|----|-b5-|--5-|-#5-|--
        •     •     •       •
 Når grunntonen er på 5. streng
 --|----|----|----|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|----|----|-b3-|--3-|----|----|----|----|----|----|--
 --|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|-b3-|--3-|----|-b5-|--5-|-#5-|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|----|--1-|----|----|-b3-|----|----|----|----|----|--
 --|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
        •     •     •       •

I figuren nedenfor finner du forminskede treklanger (dim), moll-treklanger, dur-treklanger, og forstørrede treklanger (aug) i tre omvendinger på de nederste / de lyseste tre strengene på gitarhalsen. Øv på å spille dem oppover og nedover gripebrettet. Legg merke til at den forstørrede akkorden har samme form for de tre omvendingene. Lytt og hør hva som er forskjellen på dem. Et tips kan være å få en venn til å spille dem for deg og høre om du hører hvilke akkorder som er hvem.

Spill den med metronom eller til en sang eller backing track i C-dur, for å øve i tempo.

Se også Treklanger visuelt, som er en visuell fremstilling av samme øvelse.

Skrivemåter for forstørrede akkorder: C+, C+, Caug. Uttrykket Aug er fra engelsk - augmented. En illustrasjon av vanlige aug-akkorder. Legg merke til det spesielle med dem at det i grunn bare finnes fire av dem, og på gitar er det også meget vel verdt å merke seg at inversjonene av dem gjentar seg hver fjerde bånd og har nøyaktig samme form på grepene! Det er samme fenomen som gjelder for dim7-akkordene. Dette er en nøkkel til å skjønne oppbyggingen av gripebrettet på gitaren.

For å gjøre dette helt klart: Ab+, C+, og E+ er samme grep. På samme måte inneholder A+, Db+, og F+ akkurat de samme tonene: Aug-akkorder. merk at de samme formene gjentar seg hvert fjerde bånd

Se også


1)
I vanlige harmoni er dette den vanlige måten å bygge akkorder. Men det er også mulig å harmonisere skalatoner med kvarter.
2)
Elgitar.com bruker engelske notenavn, som følge av at ikke all programvare støtter norske notenavn, så den noten som på norsk kalles H angis her med B, mens norsk B her angis som Bb
3)
For de suspenderte treklangene Sus2 og Sus4, se sus-akkorder.
4)
Du finner for eksempel Caug som består av tonene C-E-G# igjen i bla. følgende skalaer. A harmonisk moll har tonene A-B-C-D-E-F-G#; A melodisk moll har tonene A-B-C-D-E-F#-G#; heltoneskalaen C har tonene C-D-E-F#-G#-A#; A forstørret skala har tone A-C-C#-E-F-G#
 • akkorder/treklanger.txt
 • Sist endret: 8 år siden
 • av admin